Minimaturity

 

MINIMATURITY

 

2018 - 2019

 

NA AKTUÁLNÍ VERZI PRO ROK 2018 - 2019 SE V SOUČASNÉ

DOBĚ PRACUJE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ....

 

 

 

 

MINIMATURITY

2017 - 2018

 

HARMONOGRAM PREZENTACÍ

VIZ PŘÍLOHY NÍŽE

 

aktuální info

Na základě dotazů připojuji několik obecných informací a odpovědí:

ve škole naleznete aktuální informace na nástěnce u vestibulu

HARMONOGRAM bude k dispozici na nástěnce cca týden předem, ale ještě den před se mohou vyskytnout neodkladné opravy (překlep, absence žáka apod.) 

termíny odevzdávání jednotlivých částí jsou níže - nejpozději odevzdejte vše ve FINÁLNÍ VERZI v uvedené termíny, ale úpravy jsou možné i po uložení na školní síť

tisknou se 2 verze seminární práce a ideální je kroužková vazba (je nejlevnější), 1 výtisk si pak necháte, 1 ponecháte ve škole

 Oba výtisky donesete při obhajobách komisi. 

Poster o zpracovávání své minimaturitní práce ("vědecký poster") ukládáte jako samostatný objekt do složky se souborem seminárky (doc. či jiné) a s Powerpointovou prezentací.

Tento poster samostatně netisknete, ale je uveden v přílohách seminární práce a na jednom z posledních slidů Powerpointové prezentace.

"Manuál - pokyny pro zpracovávání minimaturitní práce" a doporučený formát minimaturitní práce vychází z obecných zvyklostí, jak se takové ("vědecké odborné") práce píší. Drobné odchylky v pořadí některých kapitol, platný způsob citování (= uvádění použitých zdrojů), práce s textem a obrázky. Pokyny k zpracování minimaturitní práce jsou DOPORUČENÍM, nikoliv striktním nařízením.  Buďte tvořiví, ale v mezích povolených a zavedených norem. Používejte rozum, ptejte se vyučujících, zjišťujte informace. Přemýšlejte. Zpracováním takové práce právě prokazujete své dovednosti a schopnosti.

A my Vám věříme, že to DOKÁŽETE! 

 

 

Uběhlo září a tedy i čas na promyšlení tématu, které budete, milí žáci a žákyně, v rámci minimaturit zpracovávat. Zápis témat jste provedli ve spolupráci s třídním učitelem či třídní učitelkou a nyní je už jen na Vás, jak se s prací poperete. Pamatujte, že důležitým krokem je zvolení problému, který budete řešit, zvolení otázky, kterou si položíte a na kterou chcete hledat odpověď. 

Takže, přejeme hodně zdaru při hledání odpovědí. A pamatujte, že kdo hledá (a ptá se), najde...

Vaši organizátoři...

HARMONOGRAM A INFOMRACE NÍŽE V PŘÍLOHÁCH........

 

O minimaturitách...

 

Minimaturity jsou určeny pro žáky všech druhých ročníků. Žáci mají možnost vybrat si libovolný předmět (nebo téma), který (které) je zajímá. Na konci druhého a ve třetím ročníku mohou žáci rozpracovat téma a zúčastnit se soutěže SOČ, ve čtvrtém ročníku mohou (obory zdravotnické lyceum) práci rozpracovat, doplnit a rozšířit do práce maturitní. V případě zájmu o soutěž SOČ je nezbytné strukturovat práci již předem podle požadavků pro SOČ (www.soc.cz).

Minimaturity slouží k upevnění a mezipředmětovému propojení získaných znalostí a dovedností, realizují vybraná průřezová témata. Rozvíjí osobnost žáka. Připravují žáka na situace v životě, v budoucím studiu, v budoucím zaměstnání. Podporují realizaci experimentů, badatelských aktivit a poznávání novým způsobem, vlastním tempem na základě vlastní motivace.

Náplní práce žáků je zpracovat projekt na vybrané téma, sepsat seminární práci v daném rozsahu s experimentální (praktickou) částí, zpracovat powerpointovou prezentaci, případně jinak prezentovat výsledky své práce (film, fotogalerie, poster, pomůcka pro výuku), svou práci pomocí takové prezentace obhájit před komisí a spolužáky. Obhajoby jsou žákům i vyučujícím přístupné.

Svůj projekt mohou žáci rozpracovat a přihlásit se do řady soutěží, olympiád a středoškolské odborné činnosti (SOČ). Žáci oboru zdravotnické lyceum může v tématu pokračovat v rámci maturitní seminární práce, která je praktickou částí maturitní zkoušky. Pokračováním se rozumí rozšíření práce. Doporučujeme předem konzultaci s vedoucím maturitní práce.

Žáci jsou za splnění minimaturitní práce hodnoceni známkou, která se započítává do oborově nejbližšího předmětu. Známka má váhu "těžká". Znamená to, že hodnocení ve výuce vybraného učitele získá známku s nejvyšší váhou, kterou daný vyučující v daném předmětu používá. Žáci si tak mohou v daném předmětu známku vylepšit. Konečná známka je výsledkem objektivního hodnocení podle pevně stanovených pravidel a kriterií (krieteria hodnocení jsou zveřejněna níže v přílohách). Podílí se na něm několik vyučujících (vždy minimálně tři) a případně studenti Pdf UHK hostující v komisi v rámci výuky a své pedagogické praxe.
Minimálně jedno hodnocení je slovní.

Nejlepší práce jsou tradičně oceňovány na konci obhajob věcnou cenou. Pro úspěšné žáky máme ceny již nachystány..

Více informací k dispozici v přílohách (témata, požadavky, hodnocení, atd...).

Znalosti a dovednosti, které během minimaturit procvičíte a nově nabydete, Vám mohou usnadnit řešení některých životních situací - například zvládnutí nervozity při maturitě, suverénní vystupování před lidmi, úspěšně absolvovat pracovní pohovor při hledání brigády či práce. Vyzkoušíte si roli badatele, vědeckého pracovníka, který pozoruje a hledá odpovědi na různé otázky. Nad jakou otázkou budete bádat Vy?

V přílohách (níže) si můžete stáhnout bližšší informace - témata, hodnotící tabulky, informace.V případě nejasností se obraťte na organizační tým minimaturit (PhDr. Štindl, Mgr. Dostál, Ph.D., Mgr. Gebrtová, Mgr. Zlatovský, Mgr. Špilka, Ph.D., Petr Reif, Dis.).

 

Termín prezentace (obhajob) prací žáků: čtvrtek 1. února 2018

Termín uložení práce (seminární část, Poweropintová prezentace) v elektronické podobě na síť školy je: 

do 20. ledna 2018

Termín uložení posteru (plakátku) v elektronické podobě na síť školy je: 

do 30. ledna 2018

ULOŽENÍ PRACÍ ELEKTRONICKY: 
K:\ STUDENTI \ MINIMAT \ 2017-2018

Ukládání prací proveďte tak, že na školní síti vyhledáte disk K a ve výše uvedených složkách naleznete složku své třídy, kde podle návodu uložíte - soubor pojmenujete svým jménem a názvem práce. Do složky uložíte seminární práci i prezentaci a poster. Ve složkách musí být seminární práce do data 20.1.2018. Aktualizovat složku můžete i poté až do obhajob.  

MINIMATURITNÍ PRÁCE MŮŽE BÝT ROZPRACOVÁNA DO PRÁCE SOČ (STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST). TÉMATA JSOU LIBOVOLNÁ Z RŮZNÝCH KATEGORIÍ. MÁTE-LI ZÁJEM, PODÍVEJTE SE NA ODKAZY NÍŽE - NA STRÁNKY SOUTĚŽE SOČ.

ODKAZ NA STRÁNKY SOUTĚŽE SOČ: 

http://www.soc.cz/

SEZNAM NABÍZENÝCH TÉMAT, KTERÁ VEDOU ODBORNÍCI NA JINÝCH PRACOVIŠTÍCH NALEZNETE NA STRÁNKÁCH NAPŘÍKLAD UNIVERZIT ČI JINÝCH PRACOVIŠŤ. V PŘÍPADĚ ZÁJMU SE PŘIJĎTE INFORMOVAT... KABINET CHEMIE A BIOLOGIE. 

http://soutezekhk.ssis.cz/?stranka=soc