Škola, rodiče a děti

Nové stanovy

Vzhledem k novému občanskému zákoníku musíme změnit název a stanovy našeho občanského sdružení. Prosíme  zákonné zástupce o prostudování návrhu stanov, které budeme schvalovat na schůzkách rodičů  v pátek 13.11.2015 v 15,00hodin. Stanovy najdete zde.


Občanské sdružení „Škola-Rodiče-Děti“

Občanské sdružení „Škola-Rodiče-Děti“ při naší škole je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí a občanů, kteří se zajímají o výchovu mládeže, práci školy a jiných výchovných zařízení jako dobrovolné sdružení občanů podle zákona č.83/1990 Sb.
Toto sdružení pracuje od 1. 1. 2000.
Orgánem OS je Rada rodičů školy, složená ze zvolených zástupců tříd. Rada se schází dvakrát za školní rok před třídními schůzkami.
K operativnímu řízení činnosti volí Rada užší výbor, v jehož čele je volený předseda z řad rodičů. Výbor se schází jednou až dvakrát ročně. Výbor je zodpovědný Radě.
Členové platí členské příspěvky (300,- Kč za školní rok) schválené členskou základnou.

OS finančně podporuje a zajišťuje:

  • školní akce, např. Studentský den, soutěže jazykové a literární, sportovní, první pomoci
  • volnočasové aktivity žáků – předplatné divadlo, plavecký bazén, kroužky
  • činnost žáků ubytovaných na domově mládeže
  • rozšíření knižního fondu školní knihovny
  • odměny pro žáky a absolventy za studijní výsledky a reprezentaci školy    
  • pobyty žáků v anglicky a německy mluvících zemích
  • spotřební materiál do učeben výpočetní techniky (žáci pak mají možnost bezplatného tisku daného počtu stran)
  • reprezentaci školy na soutěžích - cestovné a stravné, účastnické poplatky
  • OS spolupracuje se školou na organizování maturitního plesu čtvrtých ročníků


Práci OS koordinuje PaedDr. Hana Hošková.