Školská rada - základní informace

Volby do školské rady

Ve dnech 18. - 19. prosince 2014 proběhnou volby do školské rady VOŠZ a SZŠ. Do konce listopadu máte právo navrhnou kandidáty z řad pedagogů, zletilých žáků a studentů a zákonných zástupců nezletilých žáků. K volbám se dostavte s platným občanským průkazem ve čtvrtek 18. prosince 2014 (pedgogové, zletilí žáci SZŠ a studenti VOŠ) nebo v pátek 19. prosince 2014 (zákonní zástupci nezletilých žáků).

30. 10. 2014 PaedDr. Soňa Lamichová, ředitelka školy


Usnesením Rady Královéhradeckého kraje RK/34/1428/2014 bylo revokováno usnesení č. RK/15/556/2005. V důsledku toho je s účinností od 1. ledna 2015 na škole zřízena pouze jedna školská rada.

Školská rada je šestičlenná a řídí se ve své činnosti Jednacím řádem. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Funkční období rady je tříleté.

Úkoly školské rady vymezuje § 168 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Školská rada:

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • schvaluje školní řád, stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu
  • projednává inspekční zprávy ČŠI
  • podává návrh na odvolání ředitele
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

Volby do školské rady se konaly ve dnech 18. a 19. 12. 2014, viz Protokol . Zvoleni byli:
Ing. arch. Jan Falta, Petr Koldinský, Mgr. Chrz a Mgr. Strnadová.


Jmenování členů školské rady zřizovatelem

Zbylé 2 členy do školské rady nominovala Rada KHK svým usnesením RK/5/201/2015 s účinností od 20.2.2015.

Členy školské rady za zřizovatele jsou:

RNDr. Petr Žďánský, CSc. a Mgr. Dana Vaňková

Archiv